Lagen om Ett Pyramider

Hide menu

20 resultat hittade.

⇐ Category list

The category “Pyramider” has 2 subcategories.

Allmänt

2.4 Frågeställare: Ja. Du nämnde att pyramiderna var en följd av det här. Skulle du kunna utveckla en liten bit – Var ni ansvariga för byggandet av pyramiden, och vad var syftet med pyramiden?

Ra: Jag är Ra. De större pyramiderna byggdes genom vår förmåga att använda krafterna av Ett. Stenarna lever. Det har inte förståtts så av sinne/kropp/ande[-komplex-]distorsionerna av er kultur. Pyramidernas syften var två:

För det första, att ha en lämpligt orienterad plats av initiering för dem som önskade att bli renade eller initierade kanaler för Lagen om Ett.

Två, vi önskade sedan att omsorgsfullt vägleda de initierade i utvecklandet av en healing av det folket som de sökte att hjälpa och planeten själv. Pyramid efter pyramid, laddad med kristallen och initierad, konstruerades för att balansera den inkommande energin av En Skapelse med de många och multipla distorsionerna av planetarisk sinne/kropp/ande. I denna ansträngning kunde vi fortsätta arbetet som bröder inom Konfederationen hade utfört genom att bygga andra kristallbärande konstruktioner och därmed fullborda en ring, om du vill, av dessa om Jordens, som det här instrumentet skulle ha oss att vibrera det, yta.

Det här instrumentet börjar förlora energi. Vi ber om en till fråga eller ämne, och sedan skall vi ta vårt avsked för detta tid/rum.

3.6 Frågeställare: I den förra sessionen hade vi två frågor som vi hade sparat till den här sessionen: en har att göra med den eventuella toppstenen på Cheopspyramiden i Giza; den andra med hur ni förflyttade de tunga block. Jag vet att dessa frågor är av ingen betydelse alls med avseende på Lagen om Ett, men det var min bedömning, som du kan korrigera, att det här skulle tillhandahålla ett enkelt inträde för läsaren av materialet. Vi är mycket tacksamma för er kontakt och kommer absolut att ta emot förslag på hur vi borde fortsätta med det här. Detta är bara en gissning.

Ra: Jag är Ra. Jag kommer inte att föreslå de lämpliga serierna av frågor. Det här är ditt prerogativ som fritt ombud av Lagen om Ett, att ha lärt in/förstått att vårt sociala minneskomplex inte kan effektivt tyda distorsionerna av samhälleliga sinne/kropp/ande-komplex av era folk. Vi önskar nu att uppfylla vårt undervisnings-/inlärnings-ära/ansvar genom att besvara det som har blivit frågat. Detta enbart får räcka för vi kan inte utforska djupen av de distorsionskomplex som infekterar era folk.

Den första frågan är alltså toppstenen. Vi upprepar att den här typen av information är oviktig.

Den så kallade Cheopspyramiden hade två toppstenar. En var av vår design och var av mindre och noggrant uttänkta materialstycken på er planet som ni kallar “granit”. Det här var uttänkt på grund av kristalliska egenskaperna och för det lämpliga flödet av er atmosfär via en sort av vad du skulle kalla “skorsten”.

Vid tiden då vi som folk hade lämnat er densitet, hade originalet tagits bort och ersatts med mer dyrbar en. Den bestod, till en del, av ett gyllene material. Det här ändrade inte alls egenskaperna av pyramiden, som du kallar det, och var en distorsion på grund av önskan hos ett fåtal att ge mandat till användningen av strukturen som enbart en kunglig plats.

Önskar du att fråga vidare på den här första frågan?

3.7 Frågeställare: Vad menade du med skorsten? Vad var dess specifika syfte?

Ra: Det finns ett lämpligt flöde av er atmosfär som, fastän litet, uppfriskar helheten av strukturen. Det här var planlagt genom att ha luftflödeskanaler, som det här instrumentet skulle kunna kalla dem, belägna så att det fanns en fräschhet av atmosfären utan någon störning eller drag.

3.8 Frågeställare: Hur flyttades blocken?

Ra: Jag är Ra. Du måste föreställa dig aktiviteten inom allt som är skapat. Energin, fastän ändlig, är ganska stor jämfört med förståelse-distorsionen hos era folk. Detta är en uppenbar fråga välkänd för era folk, men litet övervägd.

Den här energin är intelligent. Den är hierarkisk. Lika mycket som ditt sinne/kropp/ande-komplex vistas inom en hierarki av medium och behåller därför skalet, eller formen, eller fältet och intelligensen av varje uppåtstigande intelligent eller balanserad kropp, så gör även varje atom i ett sådant material som sten. När en kan tala till den där intelligensen, sätts den ändliga energin i den fysiska eller kemiska stenen/kroppen i kontakt med den där oändliga kraften som är bosatt i de mer väl-stämda kropparna, vare sig de är människor eller stenar.

Med den här förbindelsen gjord, kan en begäran göras. Intelligensen av oändligt sten-skap kommunicerar till sitt fysiska fordon, och den där klyvningen och förflyttningen som är önskad är sedan utförd genom förskjutningen av energifältet i sten-skapet från ändlighet till en dimension som vi får lämpligen kalla, helt enkelt, oändlighet.

På det här sättet uträttas det som begärs på grund av ett samarbete av oändlig förståelse av Skaparen, inneboende i den levande stenen. Det här är, naturligtvis, den mekanism genom vilken många ting är uträttade som inte är föremål för era nuvarande medel av fysisk analys av avståndsverkan.

3.9 Frågeställare: Jag blir påmind om ett påstående, på ett ungefär, att om du hade tillräckligt med tro, kunde du säga till ett berg att flytta sig och berget skulle flytta. Jag antar att det här är ungefär vad du säger, och jag antar att om du är fullt medveten om Lagen om Ett, då kan du göra dessa saker. Är detta korrekt?

Ra: Jag är Ra. Den vibrerande distorsionen av ljud, “tro”, är kanske en av stötestenarna mellan dem av vad vi kan kalla den oändliga vägen och dem av den ändliga bevisningen/förståelsen.

Du är precis korrekt i din förståelse av kongruensen av tro och intelligent oändlighet; dock är den ena en spirituell term, den andra mer acceptabel kanske för de begreppsram-distorsionerna hos dem som söker med mått och penna.

3.10 Frågeställare: Då om en individ är helt upplyst beträffande Lagen om Ett, och lever och är Lagen om Ett, sådana saker som byggandet av en pyramid genom direkt mental ansträngning skulle vara ordinärt. Är detta vad jag ska förstå? Har jag rätt?

Ra: Jag är Ra. Du är inkorrekt därför att det finns en distinktion mellan den individuella kraften genom Lagen om Ett och förståelsen av Lagen om Ett av en kombinerad eller samhällelig minneskomplex-sinne/kropp/ande.

I det första fallet, endast en individ renad från alla brister skulle kunna flytta ett berg. I fallet med massförståelse av enighet, kan varje individ innehålla en acceptabel mängd av distorsion och ändå skulle massinnet kunna flytta bergen.

Utvecklingen är vanligtvis från den förståelsen som du nu söker till en dimension av förståelse som styrs av Lagarna om Kärlek, och som söker Lagarna om Ljus. De som vibrerar med Lagen om Ljus söker Lagen om Ett. De som vibrerar med Lagen om Ett söker Lagen om Förevighet.

Vi kan inte säga vad ligger bortom denna upplösning av det enhetliga själv med allt det som finns, för vi söker ännu att bli allt det som finns, och än är vi Ra. Alltså går våra vägar framåt.

3.11 Frågeställare: Byggdes pyramiden då genom en gemensam handling av många av ert folk?

Ra: Jag är Ra. Pyramiderna som vi tänkte/byggde konstruerades från tankeformer skapade av vårt sociala minneskomplex.

3.12 Frågeställare: Då skapades stenen genom tanke på plats snarare än flyttades från någon annanstans? Är detta korrekt?

Ra: Jag är Ra. Cheopspyramiden, som du kallar det, byggde vi med evig sten. De andra av pyramiderna byggdes med sten flyttad från en plats till en annan.

3.13 Frågeställare: Vad är evig sten?

Ra: Jag är Ra. Om du kan förstå konceptet av tankeformer kommer du att inse att tankeformen är mer regelbunden i sin distorsion än energifälten skapade av materialerna i stenen, som har skapats genom tankeform från tanke till ändlig energi och varande i din, skall vi säga, distorserad reflektion av nivån av tankeformen.

Kan vi svara dig på något hjälpsammare sätt?

3.14 Frågeställare: Det här är något trivialt, men jag undrade varför, i detta fall, gjordes pyramiden av många block snarare än att hela den grejen skapades med en gång?

Ra: Jag är Ra. Det finns en lag som vi tror vara en av de mer betydelsefulla primära distorsionerna av Lagen om Ett. Detta är Lagen om Förvirring. Ni har kallat det Lagen om Fri Vilja.

Vi önskade att göra en healingmaskin, eller tids-/rumsproportions-komplex som var så effektivt som möjligt. Dock önskade vi inte att låta mysteriet bli genomskådat av folken på ett sådant sätt att vi blev dyrkade som byggare av en mirakulös pyramid. Alltså förefaller den att vara gjord, inte tänkt.

4.1 Frågeställare: I slutet av förra sessionen hade jag ställt en fråga som var för lång att svara på. Den hade att göra med pyramidens form och dess relation till initieringen. Är det här en lämplig tidpunkt för att ställa denna fråga?

Ra: Jag är Ra. Ja, det här är ett lämpligt tid/rum för att ställa den här frågan.

4.2 Frågeställare: Har pyramidens form effekt på initieringen?

Ra: Jag är Ra. Då vi började med den förra sessionens fråga har du redan registrerat i ditt individuella minneskomplex den första användningen av formen som har att göra med kroppskomplexets initiering. Andens initiering var en mer omsorgsfullt utformad typ av initiering i fråga om tid/rum-förhållandena kring vilka entiteten som ska initieras fann sig själv i.

Om du föreställer med mig sidan av den så kallade pyramidformen och mentalt föreställer dig denna triangel skuren i fyra lika trianglar, kommer du att finna att skärningspunkten av triangeln som är på den första nivån på var och en av de fyra sidorna formar en diamant på ett plan som är horisontellt. Mitten av det här planet är den lämpliga platsen för skärningspunkten av energierna som strömmar från de oändliga dimensionerna och de olika sammanvävda energifält av sinne/kropp/ande-komplexet.

Alltså var det utformat att den som skulle initieras skulle kunna, genom sinnet, uppfatta och sedan kanalisera den här, skall vi säga, porten till intelligent oändlighet. Detta var då den andra poängen för utformningen av denna specifika form.

Kan vi ge en ytterligare beskrivning av någon typ på din fråga?

4.3 Frågeställare: Såsom jag förstår det då, ska den initierade vara på pyramidens mittlinje, men på en höjd ovanför basen såsom fastställt av skärningspunkten av de fyra trianglarna som gjordes genom att dela varje sida i fyra trianglar. Är detta rätt?

Ra: Detta är rätt.

4.4 Frågeställare: Då finns det vid denna punkt en fokusering av energi som är extradimensionell i förhållande till våra dimensioner. Har jag rätt?

Ra: Du kan använda det där vibrerande ljudkomplexet. Det är dock inte helt och särskilt korrekt då det inte finns några "extra" dimensioner. Vi skulle föredra användandet av termen "multi" dimensioner.

4.5 Frågeställare: Har pyramidens storlek en funktion i initieringens effektivitet?

Ra: Jag är Ra. Pyramid av varje storlek har sin egen punkt av inströmning av intelligent oändlighet. Därmed kommer en mycket liten pyramid, som kan placeras under en kropp eller ovan en kropp, att ha specifika och olika effekter beroende på kroppens placering i förhållande till inträdespunkten av intelligent oändlighet.

För initieringsändamålen behövde storleken bli tillräckligt stor för att skapa en känsla av storlek som tornar upp sig så att inträdespunkten av multidimensionell intelligent oändlighet skulle fullständigt genomsyra och fylla kanalen, hela kroppen skall kunna vila i detta fokuserade område. Vidare var det nödvändigt för healing-ändamålen att både kanalen och den som ska healas skall kunna vila inom denna fokuserade punkt.

4.6 Frågeställare: Är den stora pyramiden i Giza fortfarande användbar för detta ändamål eller fungerar den inte längre?

Ra: Jag är Ra. Den, liksom många andra pyramidstrukturer, är som ett ostämt piano: den, som detta instrumentet skulle uttrycka det, spelar melodi, men åh, så dåligt. Disharmonin gnisslar i den känslige. Endast spöket av den strömningen ännu återstår på grund av förskjutningen av strömningspunkterna som i sin tur beror på er planets skiftande elektromagnetiska fält; också på grund av de dissonanta vibrerande komplexen hos dem som har använt denna initierings- och healingplats för mindre medkännande ändamål.

4.7 Frågeställare: Skulle det vara möjligt att bygga en pyramid och lämpligen justera den och använda den idag med materialer som vi har tillgängliga?

Ra: Jag är Ra. Det är ganska möjligt för er att bygga en pyramidstruktur. Materialet som används är inte avgörande, blott proportioner av tid/rumskomplexer. Dock beror användningen av strukturen för initiering och healing fullständigt på de inre disciplinerna av kanalerna som försöker sig på sådant arbete.

4.8 Frågeställare: Då skulle min fråga vara, finns det individer inkarnerade på planeten idag som skulle ha de nödvändiga inre disciplinerna att, genom att använda era instruktioner, konstruera och initieras i en pyramid som de har byggt och sedan möjligen göra det igen? Är det här inom gränserna för vad någon kan göra på planeten idag, eller finns det ingen tillgänglig för detta?

Ra: Jag är Ra. Det finns människor, som du kallar dem, som kan ta an detta kall i detta nexus. Vi vill dock påpeka ännu en gång att tiden för pyramiderna, som ni skulle kalla det, är förbi. Det är förvisso en tidlös struktur. Dock var strömningarna från universumet vid den tidpunkten då vi försökte hjälpa den här planeten sådana som krävde en viss förståelse av renhet. Den här förståelsen har, då strömningarna roterar och alla ting utvecklas, förändrats till en mer upplyst syn på renhet. Därmed finns det bland ert folk vid den här tiden de vars renhet är redan ett med intelligent oändlighet. Utan användning av strukturer kan healer/patient erhålla healing.

Kan vi ytterligare tala om någon specifik punkt?

Upp till toppen

Initiering

3.15 Frågeställare: Jaha, då pratar du om pyramiden - i synnerhet Cheopspyramiden, antar jag - som först och främst en healingmaskin, och pratade också om den som en anordning för initiation. Är dessa ett och samma koncept?

Ra: De är en del av ett komplex av kärlek/ljus-avsikt/delande. För att använda healing-aspekterna ordentligt var det viktigt att ha en renad och hängiven kanal eller energigivare för kärleken/ljuset av den Oändliga Skaparen att flöda igenom; alltså var initieringsmetoden nödvändig för att förbereda sinnet, kroppen och anden för tjänst i Skaparens arbete. De två är integrala.

3.16 Frågeställare: Är formen av själva pyramiden... är detta en nyckelfunktion i initieringsprocessen?

Ra: Det här är en stor fråga. Vi känner att vi skall börja och ber dig att utvärdera och fråga vidare den här något, skall vi säga, informativa poängen i en senare session.

Till att börja med, finns det två huvudfunktioner hos pyramiden i förhållande till de initierande procedurerna. En har att göra med kroppen. Innan kroppen kan initieras, måste sinnet initieras. Detta är den punkt där de flesta adepterna i er nuvarande cykel finner sina sinne/kropp/ande-komplex distorserade från.

När den karaktären och personligheten som är sinnets sanna identitet har upptäckts, måste kroppen då bli känd på varje enskilt sätt. Alltså behöver de olika kroppsfunktionerna förståelse och kontroll utan vidfästning. Den första användningen av pyramiden då, är att gå ned i pyramiden i syften att beröva sinnesintryck, så att kroppen får, i en viss mening, dö och ett annat liv börja.

Vi råder vid denna tidpunkt alla nödvändiga frågor och ett ganska raskt avslut av den här sessionen. Har du någon fråga vid denna tid/rum?

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2022 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser