1 ⇒

⇐ 4

Lagen om Ett Sessioner 5 – 10

Show menu

5.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av den Oändliga Skaparen. Jag kommunicerar nu.

5.1 Frågeställare: Förra gången vi kommunicerade pratade vi om att lära sig healing. Det är mitt intryck att, från vad du gav oss i den förra sessionen, det är nödvändigt att först rena sig själv genom vissa discipliner och övningar. För att sedan heala en patient, är det nödvändigt att genom exempel och eventuellt vissa övningar skapa en mental konfiguration i patienten som låter honom att heala sig själv. Har jag rätt?

Ra: Jag är Ra. Fastän din inlärnings-/undervisningsdistorsion är väsentligen korrekt, är ditt val av vibrerande ljudkomplex inte helt så exakt som det här språket tillåter.

Det är inte genom exempel som healer gör arbetet. Arbetet existerar i och av sig självt. Healer är endast katalysatorn, så mycket som det här instrumentet har katalysen som är nödvändig för att tillhandahålla kanalen för våra ord, men kan inte genom exempel eller övning av någon sort ta någon tanke för det här arbetet.

Healingarbetet är kongruent i det att det är en form av kanalisering av viss distorsion av den intelligenta oändligheten.

5.2 Frågeställare: Vi har beslutat att acceptera, om erbjuds, äran/plikten av inlärning/undervisning av healingprocessen. Jag vill fråga om det första steget som vi bör åstadkomma för att bli effektiva healare.

Ra: Jag är Ra. Vi skall börja med den första av de tre undervisningarna/inlärningarna.

Vi börjar med den mentala inlärningen/undervisningen nödvändig för kontakt med intelligent oändlighet. Förutsättningen för mentalt arbete är förmågan att behålla tystnad av sig själv i ett stabilt tillstånd när det krävs av självet. Sinnet måste öppnas som en dörr. Nyckeln är tystnaden.

Innanför dörren ligger en hierarkisk konstruktion som du kan likna vid geografi och på vissa sätt geometri, för hierarkin är ganska regelbunden, bärande inre relationer.

För att börja bemästra konceptet av mental disciplin är det nödvändigt att undersöka sig själv. Polariteten av er dimension måste internaliseras. Där du finner tålamod inom ditt sinne måste du medvetet hitta motsvarande otålighet och vice versa. Varje tanke som en varelse har, har i sin tur en antites. Disciplinerna av sinnet innefattar först av allt, identifiering av både de ting som du godkänner och de ting som du underkänner inom dig själv, och sedan balansering av var och en positiv och negativ laddning med dess like. Sinnet innehåller alla ting. Därför måste du upptäcka denna fullständighet inom dig själv.

Den andra mentala disciplinen är acceptansen av fullständigheten inom ditt medvetande. Det är inte för en varelse av polaritet i det fysiska medvetandet att plocka och välja bland egenskaper, och därmed byggande av roller som orsakar blockeringar och förvirringar i det redan distorserade sinneskomplexet. Varje acceptans jämnar ut en del av de många distorsionerna som fallenheten som du kallar dömande föder.

Den tredje disciplinen av sinnet är en upprepning av den första men med blicken utåt mot de med-entiteter som det möter. I varje entitet existerar fullständighet. Därmed är förmågan att förstå varje balans nödvändig. När du betraktar tålamod, är du ansvarig för spegling i dina mentala förståelser av tålamod/otålighet. När du betraktar otålighet, är det nödvändigt i din mentala konfiguration av förståelse att vara otålighet/tålamod. Vi använder detta som ett enkelt exempel. De flesta konfigurationerna av sinnet har många fasetter, och förståelse av antingen egna polariteter eller vad du skulle kalla andras polariteter, kan och måste förstås som subtilt arbete.

Nästa steg är acceptansen av andras polariteter, som speglar det andra steget.

Dessa är de första fyra stegen i att lära sig mental disciplin. Det femte steget involverar observation av de geografiska och geometriska relationerna och förhållandena i sinnet, det andra sinnet, massinnet och det oändliga sinnet.

Det andra området av inlärning/undervisning är studien/förståelsen av kroppskomplexer. Det är nödvändigt att känna din kropp väl. Detta är en fråga om att använda sinnet för att undersöka hur känslorna, benägenheterna - vad ni skulle kalla emotionerna - påverkar olika delar av kroppskomplexet. Det kommer att vara nödvändigt att både förstå de kroppsliga polariteterna och acceptera dem, upprepandes i en kemisk/fysisk manifestation det arbete du har gjort i sinnet betänkande medvetandet.

Kroppen är en varelse av sinnets skapelse. Den har sina benägenheter. Den biologiska benägenheten måste först förstås fullständigt och sedan den motsatta benägenheten tillåtas att finna fullt uttryck i förståelsen. Återigen kan processen för acceptans av kroppen som balanserad såväl som polariserad individ sedan uppnås.

Sedan är uppgiften att utvidga denna förståelse till kropparna av andra-själv som du kommer att möta. Det enklaste exemplet på detta är förståelsen att varje biologisk man är kvinnlig; varje biologisk kvinna är manlig. Detta är ett enkelt exempel. Men i nästan varje fall där du försöker förstå kroppen av dig själv eller andra-själv kommer du att finna igen att den mest subtila urskiljningen är nödvändig för att fullt ut kunna begripa de involverade polaritetskomplexerna.

Vid denna tid skulle vi vilja föreslå att beskrivningen avslutas tills nästa arbetstid så att vi kan avsätta tid åt det tredje område som motsvarar dess betydelse.

Vi kan svara på en fråga om den är kort innan vi lämnar det här instrumentet.

5.3 Frågeställare: Är instrumentet bekvämt? Finns det något annat som skulle öka instrumentets komfort? Det är allt.

Ra: Jag är Ra. Stearinljuset kunde roteras medurs ungefär 10° varje session för att förbättra flödet av spiralformad energi genom varelsens mottagningsmekanismer. Denna särskilda konfiguration är annars väl. Men vi ber om att de objekt som beskrivits och som används centreras med geometrisk omsorg och kontrolleras då och då. Också att de inte utsätts för det rum/tid där arbetet inte är viktigt.

Jag är Ra. Jag lämnar det här instrumentet i kärleken och ljuset av den Enda Oändliga Skaparen. Gå vidare jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

1 ⇒

⇐ 4

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser